برنامه بازیها و نتیجه مرحله یک هشتم جام 11

تارنمای روستای مرگاب
برنامه بازیها و نتیجه مرحله یک هشتم جام 11

بازی های مرحله ی یک هشتم نهایی

 

بازی های جام یادواره شهدای دودانگه


روز پنجشنبه مورخه 17 / 10 / 1394

 

 

 

 

 

 

در سالن دانشکده امام محمد باقر (ع) برگزارخواهد شد .

 

 

 

 

 

مرگاب سفلی - پاجی «الف»         00 : 17     

 

استخر سر    -  محمدآباد «الف»      45 : 17

 

پرکوه «ج»    -   مسکوپا                  30 : 18       

 

دادوکلا «ب» -   سودکلا                        15 : 19

 

سنگده «الف»  -   پاجی «ب»                  00 : 20

 

مرگاب علیا  -    کرسب                        45 : 20 

 

پرکوه «الف» -   ولیک بن                       30 : 21

 

دادوکلا «الف» -  قلقل                           15 :22

 

 

 


*مرگاب سفلی   2 - 3   پاجی «الف»


------------------------------------------------- 

*استخرسر   2 - 1   محمدآباد «الف» 

 


------------------------------------------------- 

*پرکوه «ج»   2 - 1   مسکوپا 


------------------------------------------------- 

*دادوکلا «ب»   3 - 0   سودکلا 


-------------------------------------------------- 

*سنگده «الف»   3 - 4   پاجی «ب» 


------------------------------------------------- 

*مرگاب علیا   1 - 1   کرسب 

-پنالتی         5 - 3  


-------------------------------------------------- 

*پرکوه «الف»   1 - 1   ولیک بن 

پنالتی            4 - 2  


------------------------------------------------ 

*دادوکلا «الف»   4 - 1   قلقل 

 

 

یکشنبه 13 دی 1394 1570 بازدید