جلسه انتخاب هیات مدیره صندوق تعاونی مرگاب

تارنمای روستای مرگاب
جلسه انتخاب هیات مدیره صندوق تعاونی مرگاب

 


اقای سیاوش شیرزاد بعنوان مدیر عامل

 


آقایان عبدالرضا شیرزاد، محمد شیرزاد ،بهروز شیرزاد

مرتضی شهاب الدین و گلعلی خرم بعنوان اعضای هیات مدیره


اقایان اکبر خرم، حسنعلی شیرزاد و ابوالقاسم شیرزاد بعنوان بازرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه 01 اسفند 1394 1573 بازدید