گروه بندی یازدهمین دوره مسابقات فوتسال یادواره شهدای دودانگه

تارنمای روستای مرگاب
گروه بندی یازدهمین دوره مسابقات فوتسال یادواره شهدای دودانگه

 

 

 

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

محمدآباد الف

پاجی الف

سودکلا الف

تلاوک

مرگاب  سفلی

استخرسر

شلیمک

مسکوپا

جعفرکلا

جورجاده

دومیرکلا

دادکلا ب

   

پرکوه ج

 
 

 


 

 

گروه 5

گروه 6

گروه 7

گروه 8

سنگده الف

مرگاب علیا

پرکوه الف

دادکلا الف

کرسب

واودره

ورمزآباد

میانا

پرکوه ب

پاجی ب

سنگده ب

ولیک بن

   

محمدآباد ب

 

 

 

 

یکشنبه 29 آذر 1394 1720 بازدید